• Tetenal Roentoroll 25, Révélateur 12 x 2,5 Litres, (Cl.de T.4 BAG T)
Entwickler- und Fixierkonzentrat für Rollenentwicklungsmaschinen
TETENAL
29897
Non

Articles similaires: